Associatemembers

SN Name NMC No Email Address
1 Dr Binayak Gautam 8250 binayakgautam@gmail.com
2 Dr Rajan Paudel 5713 rajanpaudel2066@gmail.com
3 Dr Ajay Adhikaree   8779 ajay.bijay@gmail.com 
4 Dr Rupak Pradhan  11992 dpicehere@gmail.com
5 Dr Kiran Prasad Acharya 12358 dr_kiran1986@yahoo.com
6 Dr Ajay Bhatta 21547 bhatta.ajay@yahoo.com